rejestry i ewidencje

1. Rejestry i ewidencje:
• zaświadczeń uczniów;
• zaświadczeń pracowników szkoły;
• wydanych duplikatów;
• księga uczniów;
• zwolnień z WF i samoobrony;
• księga absolwentów;
• wypadków uczniów i pracowników;
• emerytów i rencistów;
• arkusze ocen;;
• akta osobowe pracowników;
• karty czasu pracy;
• karty wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
• znaczków pocztowych i listów poleconych;
• książka doręczeń miejscowych;
• pieczęci szkolnych;
• delegacji służbowych;
• wyjść służbowych i prywatnych pracowników;
• zarządzeń dyrektora szkoły;
• środków trwałych i wyposażenia szkoły;
• wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
• skarg i wniosków;
• księga protokołów Rady Pedagogicznej .
2. Książka druków ścisłego zarachowania:
• gilosze świadectw,
• legitymacje szkolne;
• czeki bankowe;
• kwitariusze przychodowe;
• dowody KP i KW
• arkusze spisu z natury.
3. W programach komputerowych firmy Vulcan prowadzi się ewidencję:
• dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych;
• księgę uczniów;
• faktur;
• kartotek płacowych pracowników;
• zastępstw nauczycieli.
4. Archiwa:
• dokumenty osobowe i płacowe pracowników;
• dokumenty finansowe;
• dokumenty związane z obowiązkiem szkolnym;
• dokumenty związane z praca pedagogiczną szkoły.

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu na adres: 37-500 Jarosław, ul. Plac Mickiewicza 13

regulamin

Cele i zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone Ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Do podstawowych celów realizowanych przez Szkołę należą:

 1. Nauczanie.
 2. Wychowanie.
 3. Opieka podczas pobytu młodzieży w Szkole i poza nią, jeżeli dotyczy to zajęć, których organizatorem jest szkoła.

Do zadań Szkoły należą:

 1. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów poprzez ceremoniał szkolny, system nauczania oraz przestrzeganie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.
 2. Umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i złożenia egzaminu maturalnego oraz przygotowanie do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i dokonania właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 3. Zapewnienie jak najlepszych warunków dla procesu kształcenia i wychowania.
 4. Zapewnienie równości szans wszystkim uczniom.
 5. Zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego nauczycieli.
 6. Dbałość o rozwój indywidualnych zdolności twórczych ucznia.
 7. Zapewnienie pomocy uczniom o obniżonych możliwościach intelektualnych, zaburzeniach emocjonalnych i zdrowotnych poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania.
 8. Udzielanie pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.
 9. Zapewnienie uczniom opieki pedagoga szkolnego.
 10. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole.
 11. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Celem działalności innowacyjnej jest doskonalenie i bogacenie warsztatu pracy nauczyciela oraz wyzwalanie twórczej inicjatywy, dzięki której realizowane są zadania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne szkoły.

 

Zasady sprawowania opieki nad młodzieżą podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:

 1. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Wszelkie dodatkowe zajęcia uzgadnia się z dyrektorem.
 3. W celu zapewnienia opieki nad młodzieżą, na terenie szkoły, organizowane są dyżury nauczycielskie przed lekcjami i podczas przerw międzyszkolnych.
 4. Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest dyscyplinowanie uczniów, aby nie doszło do zakłócania porządku i dewastacji mienia.
 5. Dyżury nauczycieli pełnione są w czasie obowiązkowych zajęć szkolnych.

Szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć sportowych i rekreacyjnych, zajęć wyrównawczych, zajęć przygotowujących do matury, do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Szkoła może organizować uczniom wyjścia do teatru, do kina, na koncert muzyczny oraz na wystawy i do muzeów.

Status prawny jednostki

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Plac Mickiewicza  13  jest zespołem publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jarosławski, który sprawuje nadzór nad działalnością Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Nadzorowi podlega w szczególności:

 1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem;
 2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
 3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu jest jednostką budżetową. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Informacje podstawowe

Nazwa: Zespół Szkół Ekonomicznych  i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Ulica: Plac Mickiewicza 13
Miejscowość: Jarosław
Kod pocztowy: 37-500
Poczta: Jarosław
NIP: 792-18-81-967
REGON: 650956169
E-mail: sekretariat@ekonomikjaroslaw.pl
Telefon: (16) 621-23-11
Faks: (16) 621-23-11
Strona www: http://www.ekonomikjaroslaw.pl/

Dane redakcyjne

Redaktor: Magdalena Darasz
E-mail: darasz@gazeta.pl
Telefon: 16-624-25-13
Wytworzył: Marcin Tobiasiewicz
Odpowiada: Magdalena Darasz

Finanse jednostki

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu działa jako jednostka budżetowa prowadzona przez powiat jarosławski, posiada roczny plan finansowy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2013 : 1 363 717,15 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2014 : 1 514 473,08 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2015 : 1 472 136,24 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2016 : 1 603 474,64 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2017 : 1 626 195,22 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2018 : 1 660 559,57 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2019 : 1 574 567,48 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2020 : 1 698 822,33 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2021 : 1 729 059,06 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2022 : 1 783 915,61 zł.

Wartość środków trwałych, którymi dysponuje szkoła na dzień 31.12.2023 : 1 815 924,83 zł