Cele i zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone Ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Do podstawowych celów realizowanych przez Szkołę należą:

 1. Nauczanie.
 2. Wychowanie.
 3. Opieka podczas pobytu młodzieży w Szkole i poza nią, jeżeli dotyczy to zajęć, których organizatorem jest szkoła.

Do zadań Szkoły należą:

 1. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów poprzez ceremoniał szkolny, system nauczania oraz przestrzeganie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.
 2. Umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i złożenia egzaminu maturalnego oraz przygotowanie do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i dokonania właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 3. Zapewnienie jak najlepszych warunków dla procesu kształcenia i wychowania.
 4. Zapewnienie równości szans wszystkim uczniom.
 5. Zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego nauczycieli.
 6. Dbałość o rozwój indywidualnych zdolności twórczych ucznia.
 7. Zapewnienie pomocy uczniom o obniżonych możliwościach intelektualnych, zaburzeniach emocjonalnych i zdrowotnych poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania.
 8. Udzielanie pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.
 9. Zapewnienie uczniom opieki pedagoga szkolnego.
 10. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole.
 11. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Celem działalności innowacyjnej jest doskonalenie i bogacenie warsztatu pracy nauczyciela oraz wyzwalanie twórczej inicjatywy, dzięki której realizowane są zadania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne szkoły.

 

Zasady sprawowania opieki nad młodzieżą podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:

 1. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Wszelkie dodatkowe zajęcia uzgadnia się z dyrektorem.
 3. W celu zapewnienia opieki nad młodzieżą, na terenie szkoły, organizowane są dyżury nauczycielskie przed lekcjami i podczas przerw międzyszkolnych.
 4. Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest dyscyplinowanie uczniów, aby nie doszło do zakłócania porządku i dewastacji mienia.
 5. Dyżury nauczycieli pełnione są w czasie obowiązkowych zajęć szkolnych.

Szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć sportowych i rekreacyjnych, zajęć wyrównawczych, zajęć przygotowujących do matury, do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Szkoła może organizować uczniom wyjścia do teatru, do kina, na koncert muzyczny oraz na wystawy i do muzeów.