rejestry i ewidencje

1. Rejestry i ewidencje:
• zaświadczeń uczniów;
• zaświadczeń pracowników szkoły;
• wydanych duplikatów;
• księga uczniów;
• zwolnień z WF i samoobrony;
• księga absolwentów;
• wypadków uczniów i pracowników;
• emerytów i rencistów;
• arkusze ocen;;
• akta osobowe pracowników;
• karty czasu pracy;
• karty wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
• znaczków pocztowych i listów poleconych;
• książka doręczeń miejscowych;
• pieczęci szkolnych;
• delegacji służbowych;
• wyjść służbowych i prywatnych pracowników;
• zarządzeń dyrektora szkoły;
• środków trwałych i wyposażenia szkoły;
• wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
• skarg i wniosków;
• księga protokołów Rady Pedagogicznej .
2. Książka druków ścisłego zarachowania:
• gilosze świadectw,
• legitymacje szkolne;
• czeki bankowe;
• kwitariusze przychodowe;
• dowody KP i KW
• arkusze spisu z natury.
3. W programach komputerowych firmy Vulcan prowadzi się ewidencję:
• dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych;
• księgę uczniów;
• faktur;
• kartotek płacowych pracowników;
• zastępstw nauczycieli.
4. Archiwa:
• dokumenty osobowe i płacowe pracowników;
• dokumenty finansowe;
• dokumenty związane z obowiązkiem szkolnym;
• dokumenty związane z praca pedagogiczną szkoły.