Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa.
Szkoła zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
Realizuje je z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
Szczegółowe zadania szkoły i sposób ich realizacji określają wewnątrzszkolne dokumenty tj.:
1. Statuty szkół.
2. Plan pracy szkoły.
3. Arkusz organizacyjny szkoły.
4. Plany nauczania.
5. Tygodniowy rozkład zajęć.
6. Szkolne zestawy programów nauczania.
7. Program wychowawczo -profilaktyczny szkoły.
8. WSO, jako integralna część statutu szkoły.
9. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
10. Plan nadzoru pedagogicznego.
11. Regulamin rady pedagogicznej.
12. Plan pracy samorządu uczniowskiego.
13. Regulamin rady rodziców.
14. Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów.